მოსავლის ხელები

ვეძებთ დამხმარეებს მარწყვის მოსავლის ასაღებად

საცხოვრებლით დაგაკმაყოფილებთ

რაოდენობასთან დაკავშირებული ფულადი პრემიით შემოსავლის მიღების მშვენიერი შესაძლებლობა!

გთხოვთ, განაცხადი გამოაგზავნოთ მისამართზე  job@hegehof.de